Identiteit van de ondernemer

De – Creatiefabriek

Voel je Goed Centrum

Fonteinland 7 [2e verdieping kamer 4]

8913 CZ Leeuwarden

 

Telefoonnummer: 06 – 50 47 64 95

E-mailadres: info@de-creatiefabriek.nl

KVK nummer: 58690093

IBAN: NL45 KNAB 0283174978

 

Algemene Voorwaarden: programma’s en diensten van De – Creatiefabriek

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, diensten en overeenkomsten van De – Creatiefabriek.

1.2 In deze voorwaarden wordt onder ‘programma’ verstaan alle door De – Creatiefabriek te organiseren evenementen, events, workshops, teambuildingsactiviteiten, activiteiten, trainingen, trajecten, projecten, coachsessies, workshops, creaties, enzovoorts.

1.3 In deze voorwaarden wordt onder ‘deelnemer’ verstaan: een natuurlijk persoon die op grond van een met De – Creatiefabriek gesloten overeenkomst deel zal nemen aan een programma.

1.4 In deze voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: iedere natuurlijke dan wel rechtspersoon die een overeenkomst met De – Creatiefabriek is aangegaan krachtens welke een deelnemer gerechtigd is deel te nemen aan een programma.

1.5 In deze voorwaarden wordt onder ‘InCompany’ verstaan iedere cursus, seminar, training,

teambuildingsactiviteit, leergang, conferentie, congres, workshop, college of masterclass die door De – Creatiefabriek in opdracht van een opdrachtgever wordt georganiseerd of uitgevoerd waarbij het programma plaatsvindt binnen het gebouw of terrein van opdrachtgever.

1.6 In deze voorwaarden wordt onder ‘annulering’ verstaan: eenzijdige opzegging van de overeenkomst door hetzij opdrachtgever, hetzij De – Creatiefabriek.

1.7 Deze voorwaarden worden door de wederpartij aanvaard door het vragen van offerte of informatie, het schriftelijk of telefonisch aanmelden van deelnemers aan een programma, het sluiten van overeenkomsten of anderszins werkzaamheden door De – Creatiefabriek te laten verrichten, of met De – Creatiefabriek in onderhandeling te treden.

1.8 Overal waar in deze voorwaarden wordt gesproken over programma wordt daaronder tevens begrepen elke andere door De – Creatiefabriek georganiseerde en of uitgevoerde activiteit of creatie in welke vorm dan ook en hoe genaamd dan ook.

1.9 Deze voorwaarden prevaleren boven de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door De – Creatiefabriek gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij hierna anders is aangegeven. Zij dienen bovendien als één geheel te worden opgevat.

2.2 Aanvaarding van een aanbieding geschiedt door schriftelijke aanmelding c.q. aanbesteding door de opdrachtgever bij De – Creatiefabriek. Aanvaarding kan eveneens per E-mail of Internet geschieden. Aanvaarding van een aanbieding brengt voor de opdrachtgever met zich mee dat deze de aanbieding en de daaruit voortvloeiende (betalings- of andersoortige) verplichtingen accepteert en dat deze derhalve ook gehouden is deze verplichtingen na te komen. De – Creatiefabriek zal vervolgens een order- of bestelbevestiging aan de opdrachtgever verzenden, behoudens in geval van een situatie als bedoeld in artikel 2.4. Het al dan niet door de opdrachtgever hebben ontvangen van de orderbevestiging, laat zijn/haar verplichtingen als in dit artikellid aangegeven onverlet.

2.3 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen orderbevestiging is verzonden, wordt de factuur beschouwd als orderbevestiging.

2.4 De – Creatiefabriek behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.5 Elke overeenkomst wordt door De – Creatiefabriek aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever – uitsluitend ter onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

2.6 Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze te allen tijde onze eigendom en moeten deze op eerste verzoek aan De – Creatiefabriek worden teruggegeven. Zij mogen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf niet worden vermenigvuldigd, nagemaakt op welke wijze dan ook, of aan derden worden doorgegeven dan wel ter inzage worden gegeven.

2.7 De opdrachtgever machtigt De -Creatiefabriek bij deze uitdrukkelijk om, indien en voor zover De Creatiefabriek dit binnen de grenzen van de door de opdrachtgever gegeven opdracht nodig of wenselijk achten, werkzaamheden door derden voor zijn/haar rekening te doen verrichten alsmede rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst aan derden over te dragen.

Artikel 3 Prijzen

3.1 Alle aangegeven prijzen zijn exclusief BTW, mits anders aangegeven.

3.2 Prijzen gelden in Euro’s, tenzij in andere valuta uitgedrukt.

Artikel 4 Facturering en betaling

4.1 Facturen zullen worden verzonden naar het door de opdrachtgever opgegeven E-mailadres, hetgeen overigens zijn/haar eigen betalingsverplichting jegens De – Creatiefabriek onverlet laat.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder beroep op verrekening of korting. Bij termijnbetaling worden nota’s per termijn gefactureerd.

4.3 Bij overschrijding van enig in de voorwaarde voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling direct van rechtswege in verzuim. De – Creatiefabriek is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. Aan de opdrachtgever zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente in rekening worden gebracht op basis van 1,0% per maand.

4.4 Naast de hoofdsom en de vertragingsrente is de opdrachtgever alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door De – Creatiefabriek ter inning van onze vordering alsook ten behoeve van de bewaring van onze rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van

€ 125,-, vermeerderd met de verschuldigde BTW.

4.5 Onverminderd het bovenstaande is De – Creatiefabriek in geval van niet of niet-tijdige betaling dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de opdrachtgever rustende verplichting gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd De – Creatiefabriek recht op vergoeding van alle directe, indirecte en gevolgschade, inclusief gederfde winst en onverminderd alle andere De – Creatiefabriek wettelijk toekomende rechten.

4.6 De – Creatiefabriek is te allen tijde gerechtigd ook na de totstandkoming van de overeenkomst vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling van de opdrachtgever te verlangen. Indien de opdrachtgever daaraan niet voldoet, is

De – Creatiefabriek gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling verdere leveranties te staken c.q. de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, onverminderd

De – Creatiefabriek recht op vergoeding van de schade zoals genoemd in artikel 4.5 en onverminderd alle andere De – Creatiefabriek wettelijk toekomende rechten.

Artikel 5 Reclames

5.1 Klachten over de aan de opdrachtgever geleverde zaken en/of diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk gemotiveerd aan De – Creatiefabriek te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die deze op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan.

5.2 Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

5.3 Eventuele garanties gelden uitsluitend als de deelnemer aanwezig is en actief deelneemt.

Artikel 6 Verplichtingen onzerzijds

De – Creatiefabriek zal haar diensten en producten c.q. creaties naar beste weten en met in acht name van de redelijkheid en billijkheid uitvoeren.

Artikel 7 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming der nakoming)

7.1. In geval van overmacht is De – Creatiefabriek gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

7.2. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:

-werkstaking;

-bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van De – Creatiefabriek;

-elke calamiteit welke ertoe leidt dat De – Creatiefabriek niet tijdig de plaats waar de dienst of activiteit gegeven moet worden kunnen bereiken;

-overheidsmaatregelen die indirect invloed op de uitvoering van de overeenkomst hebben;

-tekortkoming in de nakoming van onze leveranciers;

-alsmede iedere tekortkoming in de nakoming onzerzijds welke niet te wijten is aan onze schuld en nog krachtens wet,rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting ten laste van De – Creatiefabriek behoort te komen één en ander behoudens opzet/grove schuld onzerzijds.

7.3. Indien de programmaleider/trainer verhinderd is heeft De – Creatiefabriek het recht om een vervangende programmaleider/trainer in te zetten. Mocht het niet mogelijk zijn om een vervangende programmaleider/trainer in te zetten, dan zal in onderling overleg een nieuwe datum voor het te houden programma vastgesteld worden.

7.4. Voor dat deel van de overeenkomst dat door De – Creatiefabriek is uitgevoerd zijn

De – Creatiefabriek pro-rato gerechtigd betaling te vorderen.

 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De organisatie en uitvoering van programma’s alsmede het opstellen van het programmamateriaal, geschieden naar beste vermogen van De – Creatiefabriek.

De – Creatiefabriek kan echter niet instaan voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in het programmamateriaal of tijdens een programma verkondigd. De – Creatiefabriek aanvaarden uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid.

8.2 Deelname aan de programma’s is voor eigen risico van de deelnemer(s) en opdrachtgever, De – Creatiefabriek aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor / tijdens het programma ontstaan verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de deelnemer(s) respectievelijk opdrachtgever, alsmede voor / tijdens het programma opgelopen persoonlijk letsel van de deelnemer(s).

8.3 Het handelen door opdrachtgever dan wel de deelnemer naar aanleiding van de (inhoud van) het programma alsmede het programmamateriaal, geschiedt geheel voor risico van de opdrachtgever en de deelnemer(s). De – Creatiefabriek is jegens de opdrachtgever en de deelnemer(s), behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke voor de opdrachtgever respectievelijk de deelnemer(s) voortvloeit uit het handelen naar aanleiding van (de inhoud van) het programma dan wel het programmamateriaal.

8.4 Mocht, met inachtneming van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van De – Creatiefabriek dienen/dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van De – Creatiefabriek in geen geval hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijs.

8.5 Ook voor eventuele gevolgschade is De – Creatiefabriek behoudens opzet en/of grove schuld onzerzijds nimmer aansprakelijk.

8.6 De bewijslast met betrekking tot enige beweerde aansprakelijkheid van

De – Creatiefabriek berust bij/op de opdrachtgever, welke door deze wordt aanvaard.

Artikel 9 Auteursrecht

9.1 De – Creatiefabriek behoudens De -Creatiefabriek het auteursrecht voor op de verstrekte informatie, ontwerpen, creaties, posters, kunststukken, fbeeldingen, tekeningen, schetsen, programmamateriaal en offertes. Deze stukken blijven eigendom van

De – Creatiefabriek en mogen zonder onze uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, of op enige andere wijze gebruikt worden tenzij anders overeengekomen.

9.2 Wordt een in een offerte neergelegd aanbod door de wederpartij niet aanvaard dan zal deze de offerte door partij niet worden overgenomen, gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt.

Artikel 10 Ontbinding

10.1 De – Creatiefabriek is gerechtigd de overeenkomst te ontinden indien de opdrachtgever:

– in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of gedeelte van zijn/haar eigendommen wordt gelegd;

– (bij een natuurlijk persoon) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

– uit kracht van de wet of overeenkomst op zijn/haar rustende verplichtingen niet dan wel niet behoorlijk nakomt;

– een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn niet heeft voldaan dan wel niet voldoet aan De – Creatiefabriek verzoek tot vooruitbetaling, contante betaling dan wel zekerheid voor de betaling op grond van

artikel 4.6 van deze algemene voorwaarden;

10.2 Indien De – Creatiefabriek ook na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning onze verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen, kan de opdrachtgever de betrokken overeenkomst voor het gebrekkige gedeelte ontbinden, zonder echter aanspraak te kunnen maken op vergoeding van (ontbinding)schade, onverminderd de toepasselijkheid van de in deze voorwaarden opgenomen bedingen omtrent het eigendomsvoorbehoud.

Artikel 11 Annulering algemeen

11.1. Indien annulering meer dan 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum van de training of coaching plaatsvindt wordt €50,- administratiekosten in rekening gebracht.

11.2 Bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor de start van een programma of coaching wordt 50% van het totale training/programma of coachingsbedrag in rekening gebracht.

11.3 Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang of na de start van de training of coaching kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van enig deel van het verschuldigde bedrag.

11.4 Bij annulering voor aanvang van de training is het mogelijk dat de gereserveerde plaats wordt ingenomen door een andere deelnemer, in dat geval worden er geen kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 12 Verjaring

Elke vordering tegen De – Creatiefabriek gericht aangaande een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn moeten worden ingesteld binnen een termijn van 1 jaar na het beëindigen van het door De – Creatiefabriek verzorgde programma. Wordt hieraan niet voldaan dan vervallen alle rechten die de wederpartij aan zulk een vordering zou kunnen ontlenen.

Artikel 13 Uitvoering overeenkomst

De – Creatiefabriek zal de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap (laten) uitvoeren, doch

De – Creatiefabriek behoudt zich het recht voor verbeteringen en andere wijzigingen in het programma aan te brengen.

Artikel 14 Deelnemersaantal

Ingeval het aantal deelnemers voor een te geven programma onder het door

De – Creatiefabriek gestelde minimum aantal ligt, zijn De – Creatiefabriek gerechtigd het programma af te gelasten. In zodanig geval kan opdrachtgever de mogelijkheid worden geboden de deelnemer voor een ander programma in te schrijven, bij gebreke waarvan het factuurbedrag aan opdrachtgever zal worden gecrediteerd en ingeval het factuurbedrag reeds is voldaan zal worden gerestitueerd, gelijk als ingeval opdrachtgever inschrijving voor een andere programma niet aanvaardt.

Artikel 15 Bevoegde rechter

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen bij uitsluiting worden beoordeeld door een bevoegde rechtbank, naar keuze van De – Creatiefabriek.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op al onze transacties bij uitsluiting van toepassing het Nederlands recht.

Artikel 17 Vindplaats en wijziging voorwaarden

17.1 De laatst gedeponeerde versie van deze voorwaarden c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever, is van toepassing.

17.2 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Voorwaarden voor het kopen/huren van producten/creaties:

Artikel 2 – Toepasselijkheid / Algemeen 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3.Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – Het aanbod 1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Omdat elk artikel uniek is en er verschillende materialen worden gebruikt, kan het iets afwijken van de foto ervan in de webshop.

Artikel 4 – De overeenkomst 1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 1.het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan: info@de-creatiefabriek.nl. 2.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 6.In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 5 – De prijs 1.Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is ondernemer bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden; 2.De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten; 3.De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 4,25. Als de koper meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk. Bij een bestelling boven de €100,00 is verzenden gratis. 4.Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 6 – Levering en uitvoering 1.De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3.Ondernemer streeft ernaar bestellingen binnen 1-5 werkdagen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling te verzenden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 4.Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers. 5.Ondernemer is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. 6.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. De – Creatiefabriek behoudt het recht de bestelling te cancelen en, indien van toepassing, het reeds overgemaakte bedrag terug te storten. 7.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierbij zijn kleine beschadigingen, zoals kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces. Bestellingen worden (pas) geleverd indien de totale betaling is voldaan.

Artikel 7 – Reclamatie, Retourneren en Herroepingsplicht 1.De ondernemer doet er alles aan om u een goed product te leveren. Wij raden u aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. De ondernemer zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. 2.Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 3.Koper heeft het recht de door van ondernemer geleverde artikelen binnen 14 dagen na de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen te retourneren m.u.v. gepersonaliseerde artikelen. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. 4. De kosten van de retourzending zijn voor rekening koper. 5.De artikelen kunnen worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. 6.Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet ondernemer de betaalde prijs inclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook. parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Artikel 8 – Betaling 1.De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. 2.De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 3. De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: Ideal, PayPal en creditcard.

Artikel 9 – Klachtenregeling 1.Klachten kunnen door de consument via een e-mail aan ondernemer bekend gemaakt worden. 2.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 3.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 4.Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid 1.Iedere aansprakelijkheid van ondernemer en de producten van ondernemer voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. De ondernemer is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. 2.De ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van de ondernemer. 3.De aansprakelijkheid van de ondernemer is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel. 4.Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ondernemer, dan wel tussen ondernemer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ondernemer, is ondernemer niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld.

Copyright Tenzij anders vermeld ligt het auteursrecht te allen tijde bij De-Creatiefabriek. Ook de handgemaakte items/creaties/afbeeldingen zijn door De-Creatiefabriek ontworpen en gemaakt.

de-creatiefabriekde-creatiefabriek